ด่านศุลกากรวังประจัน
Wangprachan Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรวังประจัน

รายนามนายด่านศุลกากรวังประจัน

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายวรงค์ กาญจนแก้ว

2 ธันวาคม 2526 - 29 ตุลาคม 2527

2.

นายจำรัส ตันฑวุทธ (รักษาการแทน)

29 ตุลาคม 2527 - 4 ตุลาคม 2528

3.

นายบรรลือ ชาติกุล (รักษาการแทน)

ตุลาคม 2528 - 21 พฤศจิกายน 2528

4.

นายไพบูลย์ มณีโรจน์ (รักษาการแทน)

21 พฤศจิกายน 2528 - 22 มกราคม 2529

5.

นายอนุชิต วัฒนไกวัลวงศ์

22 มกราคม 2529 - 1 พฤษภาคม 2530

6.

นายทิวา สุภิรนันท์

พฤษภาคม 2530 - 29 เมษายน 2531

7.

นายนภดล เทศประสิทธิ์

29 เมษายน 2531 - 28 เมษายน 2532

8.

นายพรต มาเกตุ

28 เมษายน 2532 - 29 ตุลาคม 2533

9.

นายวรวุธ มีจิตต์

29 ตุลาคม 2533 - 1 ตุลาคม 2534

10.

นายสุรพล สุกปลั่ง

ตุลาคม 2534 - 11 พฤษภาคม 2536

11.

นายประยุทธ์ มณีโชติ

11 พฤษภาคม 2536 - 29 กันยายน 2536

12.

นายบุญศักดิ์ บูรณศักดา

29 กันยายน 2536 - 12 กรกฎาคม 2539

13.

นางวนิดา คำภักดี

12 กรกฎาคม 2539 - 15 กรกฎาคม 2539

14.

นายธีระชาติ อินทริง

15 กรกฎาคม 2539 - 10 เมษายน 2541

15.

นายสมชาย ศรีธรา

10 เมษายน 2541 - 27 พฤศจิกายน 2543

16.

นายปราโมทย์ เต็งประทีป

27 พฤศจิกายน 2543 - 20 ธันวาคม 2544

17.

นายศักดิ์พัฒน์ รุ่งเรือง

20 ธันวาคม 2544 - 24 มกราคม 2545

18.

นายสิทธิศักดิ์ ใจเอื้อ

24 มกราคม 2545 - 25 ธันวาคม 2545

19.

นายประวัติ กงเกตุแก้ว

25 ธันวาคม 2545 - 16 มิถุนายน 2548

20.

นายเทียนชัย วังสัตตบงกช

16 มิถุนายน 2548 - 30 ธันวาคม 2548

21.

นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ (รักษาการแทน)

30 ธันวาคม 2548 - 2 มีนาคม 2550

22.

นายรัฐพล มาศพงศ์

มีนาคม 2550 - 22 ตุลาคม 2551

23.

นายวนวัฒน์ ทัศนเสถียร

22 ตุลาคม 2551 - 3 มกราคม 2557

24.

นายภิรมย์ ส่งเสริม (รักษาการแทน)

มกราคม 2557 - 3 กุมภาพันธ์ 2557

25.

นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา

11 กุมภาพันธ์ 2557 - 15 ตุลาคม 2557

26.

นายเอก สาตรวาหา

15 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2559

27.

นายถวัลย์ รอดจิตต์

31 มีนาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559

28.

นายวัลลภ ซุ่ยรักษา

31 ตุลาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2560

29.

นายศิวกฤษฏิ์ เจนวิพิชย์

22 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

30.

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ธันวาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2562

31.

นายชินวัฒน์  จันเกษม

14 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2565

32.

นายกฤดิพรรธน์  สิงห์อุบลปิติกุล

มีนาคม 2565ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 มีนาคม 2565 10:16:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรวังประจัน
ตำบล วังประจัน อำเภอ ควนโดน สตูล 91160
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-740166
อีเมล์ : 75260000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรวังประจัน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2018 ด่านศุลกากรวังประจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ